ភូមិឋានអង្គរសិរីមង្គលឈ្នះពានគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានល្អផ្តាច់គេក្នុងក្រុងសៀមរាប!

Sok Tonh Real Estate’s អង្គរ សិរីមង្គល Angkor Sereymongkol claimed the Best Residential Development (Siem Reap) title at the 8th PropertyGuru Cambodia Property Awards 2023.

#Award The Best Residential Development ( Siem Reap)

#ភូមិឋានអង្គរសិរីមង្គល

#ឈ្នះពានគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានល្អផ្តាច់គេក្នុងក្រុងសៀមរាប!

ដែលត្រូវជ្រើសរើសដោយគណ:វិនិច្ឆ័យស្ថាប័ន្ធ #Property_Guru

សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះអតិថិជន ទាំងអស់ ដែលផ្តល់ទំនុកចិត្តហើយចូលរួម ក្លាយជាសមាជិកក្នុង #ភូមិឋាននៃស្នាមញញឹម

សូមអរគុណចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់!

គោរព ស្រលាញ់ និងដឹងគុណ❤????❤

Scroll to Top